Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Boer! Kwaliteitbouw

 

D.P. Boer h.o.d.n. Boer Kwaliteitbouw (hierna: Boer Kwaliteitbouw) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34383735 en is gevestigd aan Stationsweg 74 (1702AH) te Heerhugowaard.

 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.

3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Boer Kwaliteitbouw.

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.

7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Boer Kwaliteitbouw aanbiedt zijn alle werkzaamheden binnen de verbouw en renovatie van woning- en utiliteitsbouw.

8. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Boer Kwaliteitbouw zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Boer Kwaliteitbouw, elke Overeenkomst tussen Boer Kwaliteitbouw en Opdrachtgever en op elk werk dat door Boer Kwaliteitbouw wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Boer Kwaliteitbouw aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Boer Kwaliteitbouw is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Boer Kwaliteitbouw gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Boer Kwaliteitbouw is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Boer Kwaliteitbouw het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Boer Kwaliteitbouw gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Boer Kwaliteitbouw niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.

4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Boer Kwaliteitbouw het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

5. Opdrachtgever dient te allen tijde het aanbod op volledigheid te controleren alvorens Opdrachtgever het aanbod aanvaard.

6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.

7. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Boer Kwaliteitbouw zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boer Kwaliteitbouw niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9. Het totaalbedrag van het aanbod is uitsluitend berust op hetgeen op de offerte staat beschreven. Alle leveringen en diensten die niet op de offerte staan beschreven behoren dus niet tot het aanbod.

 

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Boer Kwaliteitbouw heeft aanvaard en voldaan heeft aan de aanbetalingsverplichting.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Boer Kwaliteitbouw, zal Boer Kwaliteitbouw de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 14 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Boer Kwaliteitbouw niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. Boer Kwaliteitbouw is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Boer Kwaliteitbouw aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5. Boer Kwaliteitbouw heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Boer Kwaliteitbouw gegronde reden te weigeren.

6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Boer Kwaliteitbouw, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.

2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor Boer Kwaliteitbouw uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Boer Kwaliteitbouw van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Boer Kwaliteitbouw te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Boer Kwaliteitbouw over het gehele werk zou hebben gemaakt.

3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. Zowel Opdrachtgever als Boer Kwaliteitbouw kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Boer Kwaliteitbouw nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Boer Kwaliteitbouw is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

5. Indien Boer Kwaliteitbouw na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Boer Kwaliteitbouw.

6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. Boer Kwaliteitbouw is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Boer Kwaliteitbouw voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 

Artikel 6 - Annulering van de overeenkomst

1. Als de Opdrachtgever annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders zijn overeengekomen. Deze is 50% als Opdrachtgever annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.

2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Boer Kwaliteitbouw kan bewijzen dat zijn schade groter is of Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Boer Kwaliteitbouw dit schriftelijk.

4. Bij de Overeenkomst kan een Consument binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de Overeenkomst, schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een minimum van € 500. Als de Consument geen e-mailadres van Boer Kwaliteitbouw heeft, kan hij ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief binnen 2 dagen is gebeurd.

5. De Consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten Overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze verkoopmethode is vastgelegd.

6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een Consument de Overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de Consument misleid dan wel agressief benaderd is, ingeval de Consument door Boer Kwaliteitbouw onder onredelijk zware druk is gezet bij het sluiten van de Overeenkomst. De Consument moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.

 

Artikel 7 - Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Boer Kwaliteitbouw is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat er werkzaamheden door omstandigheden niet kunnen worden uitgevoerd of dat op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden van de Overeenkomst komen te vervallen, dan zal het bijbehorende bedrag in mindering worden gebracht op de eindfactuur minus het vastgestelde percentage welke benoemd staat op de Overeenkomst onder 'winst/risico/marge'. Boer Kwaliteitbouw is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten. Indien het bedrag behorende bij de te annuleren werkzaakheden op de Overeenkomst hoger dan 10% van het totaal bedrag op de Overeenkomst is, dan zal er 30% annuleringskosten in rekening worden gebracht over het betreffende bedrag. 

3. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Boer Kwaliteitbouw Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

4. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Opdrachtgever dient geoffreerde leveringen voor aanvang van de werkzaamheden na te meten en op volledigheid te controleren.

5. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot, is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden. Werkzaamheden aan asbestverdachte materialen zijn uitgesloten van de offerte en worden apart in rekening gebracht.

6. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

7. Indien Partijen een nieuwe Overeenkomst hebben gesloten ten aanzien van de te verrichten meer werkzaamheden dient Opdrachtgever de volledige offerte van de werkzaamheden te betalen die in eerste instantie overeengekomen zijn alvorens Boer Kwaliteitbouw aanvang maakt met de meerwerkzaamheden.

8. Indien de geplande einddatum niet zal worden gehaald wegens het uitvoeren van extra werkzaamheden, dan dient het vierde termijnbedrag uiterlijk op de geplande einddatum te worden voldaan. Dit gezien er in deze situatie een eindfactuur zal worden opgemaakt aan het einde van het project en zodoende het openstaande bedrag niet hoger is dan noodzakelijk.

 

Artikel 8 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer Boer Kwaliteitbouw op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Boer Kwaliteitbouw Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Boer Kwaliteitbouw werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.

3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Boer Kwaliteitbouw (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Boer Kwaliteitbouw ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Boer Kwaliteitbouw begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.

5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Boer Kwaliteitbouw heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Boer Kwaliteitbouw er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.

6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen en in ieder geval voor de oplevering van de werkzaamheden.

7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Boer Kwaliteitbouw. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Boer Kwaliteitbouw een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

8. Boer Kwaliteitbouw is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.

9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Boer Kwaliteitbouw bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.

10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Boer Kwaliteitbouw), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.

 

 

Artikel 9 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Boer Kwaliteitbouw zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Boer Kwaliteitbouw meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. Boer Kwaliteitbouw is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Boer Kwaliteitbouw, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.

5. Ook indien Boer Kwaliteitbouw, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

 

Artikel 10 - Uitvoering werkzaamheden

1. Boer Kwaliteitbouw zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Boer Kwaliteitbouw ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.

2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Boer Kwaliteitbouw niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Boer Kwaliteitbouw, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3. Boer Kwaliteitbouw vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Boer Kwaliteitbouw expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Boer Kwaliteitbouw zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Boer Kwaliteitbouw te vergoeden.

4. Boer Kwaliteitbouw is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen. Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat er stukadoorswerkzaamheden nodig zijn, dan wel indien partijen dit overeengekomen zijn, zal Boer Kwaliteitbouw hiervoor derde(n) ingeschakeld, dan wel Opdrachtgever in contact brengen met derde(n).

5. Boer Kwaliteitbouw heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.

6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Boer Kwaliteitbouw. Bovendien is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).

7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Boer Kwaliteitbouw volledig te voldoen.

8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door Boer Kwaliteitbouw gewenste wijze aan Boer Kwaliteitbouw ter beschikking worden gesteld;

b. Boer Kwaliteitbouw op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.

c. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat Boer Kwaliteitbouw geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;

d. Boer Kwaliteitbouw tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;

e. Boer Kwaliteitbouw tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;

f. De werklocatie in zodanige staat is dat Boer Kwaliteitbouw ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;

g. Boer Kwaliteitbouw op de werklocatie beschikt over voldoende aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;

h. Voor het gebruik van zwaar elektrisch gereedschap en het eventueel opladen van één elektrische bedrijfswagen zal gedurende het gehele project tussen 0700 uur en 1600 uur tenminste één vrije groep van 230V-16A uitsluitend ter beschikking staan van Boer Kwaliteitbouw.

i. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;

j. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Boer Kwaliteitbouw opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;

k. Op de werklocatie dienen de door Boer Kwaliteitbouw en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Boer Kwaliteitbouw gerekend worden.

l. In geval van grond, - of bodemwerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tenminste drie dagen vóór de aanvang van de Werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan Boer Kwaliteitbouw. Ook dient Opdrachtgever Boer Kwaliteitbouw tijdig te informeren over alle kabels, leidingen alsmede alle mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC op te volgen. Bij gebreke hiervan is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd de bijkomende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

m. Boer Kwaliteitbouw vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat in geval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een vakbekwaam persoon proefgravingen gedaan worden.

n. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Boer Kwaliteitbouw tot het geven van inzicht in de (milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.

o. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.

p. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties;

q. In geval van heiwerkzaamheden is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van een sonderingsrapport. Zonder sonderingsrapport kan Boer Kwaliteitbouw geen garantie geven op de draagkracht van de heipaal en eventuele gevolgen hieromtrent;

9. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Boer Kwaliteitbouw nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Boer Kwaliteitbouw om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

11. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen gaan over in eigendom van Boer Kwaliteitbouw en worden door Boer Kwaliteitbouw afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

12. Om een vlotte doorstroom van het project te garanderen doch bestellingen en leveringen niet na werktijd tijd te verzorgen, streeft Boer Kwaliteitbouw ernaar zoveel mogelijk op de volgende werktijden op locatie te zijn: ma,di,do,vr 0900-1600 / wo 0900-1200.

 

 

 

Artikel 10A – Uitvoering stucwerkzaamheden, schilderwerkzaamheden tegelwerkzaamheden

1. Het stucwerk (decoratieve stucwerken), heeft een droogtijd van 1dag per 1mm laagdikte vanaf het moment van oplevering tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In deze periode dient Opdrachtgever zich te onthouden van elke handeling die dit droogproces kan schaden. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat gedurende de droogtijd het stucwerk niet volledig is uitgehard en gevoelig(er) is voor het ontstaan van eventuele beschadigingen in welke vorm dan ook.

2. Boer Kwaliteitbouw is niet gehouden tot herstelwerkzaamheden en/of vergoeding van enige schade noch voor restitutie van reeds betaalde gelden indien en voor zover deze schade aan het stucwerk te wijten is aan onvoorzichtigheid, nalatigheid, of verkeerd handelen van Opdrachtgever gedurende de droogtijd.

3. Stucwerk is een materiaal dat kan werken. Er kunnen zich scheuren vormen/ontstaan in het stucwerk in de loop der tijd. Een en ander kan voorkomen vanwege werking in de ondergrond, of van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld verkeerstrillingen of (aard)bevingen. Alle schade die hierdoor ontstaat komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4. Naast de bovengenoemde voorwaarden zijn tevens de algemene voorwaarden van de derde(n) die worden ingeschakeld voor het verrichten van stukadoorswerkzaamheden van toepassing. 

5. Stucwerk wordt uitgevoerd conform TBA groep 1, 2 of 3, afhankelijk van het toe te passen systeem. Hetgeen op de overeenkomst staat vermeld is hierin leidend.

6. Kleine oneffenheden aan stucwerk, schilderwerk of tegelwerk, zichtbaar door strijklicht afkomstig van direct zon- en/of kunstlicht, zijn niet te vermijden en kunnen derhalve niet worden gezien als mankementen.

 

 

Artikel 11 - (Op)Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Boer Kwaliteitbouw of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Boer Kwaliteitbouw recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Boer Kwaliteitbouw schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Boer Kwaliteitbouw bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Eventuele extra kosten door vertraging in elke andere vorm komen voor rekening Opdrachtgever en kunnen niet op Boer Kwaliteitbouw worden verhaald.

3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van Boer Kwaliteitbouw is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van Boer Kwaliteitbouw. Het aannemen van zaken van Boer Kwaliteitbouw door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.

4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.

5. Boer Kwaliteitbouw spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.

7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Boer Kwaliteitbouw gemaakte en/of (op)geleverde zaken.

8. Indien Boer Kwaliteitbouw te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen één week keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. 

9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.

10. Boer Kwaliteitbouw is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Boer Kwaliteitbouw.

11. Boer Kwaliteitbouw is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

12. Bij oplevering van de werkzaamheden wordt het project bezemschoon opgeleverd, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 12 - Opschorting

1. Boer Kwaliteitbouw, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

a.        Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b.       Boer Kwaliteitbouw, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

c.        Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;

d.       Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Boer Kwaliteitbouw kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

e.        Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Boer Kwaliteitbouw kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Boer Kwaliteitbouw gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.

3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Boer Kwaliteitbouw, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Boer Kwaliteitbouw zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 13 - Garanties

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen. De garantie strekt zich in ieder geval uit tot een jaar na oplevering van de Werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Scheurvorming valt slechts onder de garantie indien dit zich binnen zes maanden na oplevering van de Werkzaamheden voordoet. Op montagewerkzaamheden wordt er een garantie verstrekt van zes maanden en op kitwerken drie maanden. Het garantietermijn gaat in op de dag van het afronden van de betreffende werkzaamheden.

2. Boer Kwaliteitbouw voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Boer Kwaliteitbouw in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Boer Kwaliteitbouw gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Boer Kwaliteitbouw gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Boer Kwaliteitbouw, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.

5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Boer Kwaliteitbouw verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

6. Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de werkzaamheden door Boer Kwaliteitbouw.

 

Artikel 14 - Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Boer Kwaliteitbouw gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Boer Kwaliteitbouw de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Boer Kwaliteitbouw op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

1. Boer Kwaliteitbouw levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Boer Kwaliteitbouw heeft voldaan blijft het geleverd eigendom van Boer Kwaliteitbouw.

2. Boer Kwaliteitbouw heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Boer Kwaliteitbouw. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Boer Kwaliteitbouw de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.

3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Boer Kwaliteitbouw worden vergoed door Opdrachtgever.

 

Artikel 17 - Overmacht

1. Boer Kwaliteitbouw is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Boer Kwaliteitbouw wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Boer Kwaliteitbouw, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Boer Kwaliteitbouw en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Boer Kwaliteitbouw buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien naar het oordeel van Boer Kwaliteitbouw de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Boer Kwaliteitbouw het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 3 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel 18 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Boer Kwaliteitbouw leidt tot aansprakelijkheid van Boer Kwaliteitbouw jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Boer Kwaliteitbouw in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Boer Kwaliteitbouw. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.

2. Boer Kwaliteitbouw is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.

3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Boer Kwaliteitbouw aansprakelijk is (gebleken), dient Boer Kwaliteitbouw in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn van drie maanden weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

4. In geval van maatvoering is Boer Kwaliteitbouw niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.

5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Boer Kwaliteitbouw zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is Boer Kwaliteitbouw niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.

6. Nimmer is Boer Kwaliteitbouw aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken daarvan.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Boer Kwaliteitbouw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.

9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Boer Kwaliteitbouw in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.

10. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

11. Boer Kwaliteitbouw is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

12. Boer Kwaliteitbouw staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Boer Kwaliteitbouw verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Boer Kwaliteitbouw vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Boer Kwaliteitbouw binnen twee jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Boer Kwaliteitbouw vervalt na twee jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.

14. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. Boer Kwaliteitbouw is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

 

Artikel 19 - Geheimhouding

1. Boer Kwaliteitbouw en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Boer Kwaliteitbouw op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Boer Kwaliteitbouw zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Boer Kwaliteitbouw niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Boer Kwaliteitbouw en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

4. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Opdrachtgever aan Boer Kwaliteitbouw een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Boer Kwaliteitbouw onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen.

 

Artikel 20 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Boer Kwaliteitbouw verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Boer Kwaliteitbouw op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Boer Kwaliteitbouw verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.

2. Opdrachtgever vrijwaart Boer Kwaliteitbouw van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Boer Kwaliteitbouw voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Boer Kwaliteitbouw voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Boer Kwaliteitbouw verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart Boer Kwaliteitbouw tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

 

Artikel 21 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Boer Kwaliteitbouw (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Boer Kwaliteitbouw en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de Overeenkomst heeft verkregen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van Boer Kwaliteitbouw rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever geeft toestemming aan Boer Kwaliteitbouw om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

5. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Boer Kwaliteitbouw, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro  voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Boer Kwaliteitbouw om schade te vorderen.

 

Artikel 22 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Boer Kwaliteitbouw of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@kwaliteitbouw.nl met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Boer Kwaliteitbouw de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Boer Kwaliteitbouw zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Boer Kwaliteitbouw en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Boer Kwaliteitbouw kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Boer Kwaliteitbouw en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

 

Heerhugowaard, 29 januari 2022.